Обяви

По програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки
19 ноември 2021 | 17:38
Обявление за отчуждаване на имото за участък от АМ "Хемус"
19 ноември 2021 | 11:18
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 з на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2" , в землищата на село Рогош, село Скутаре и село Трилистник
16 ноември 2021 | 15:47
Обява - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
01 ноември 2021 | 10:45
Обявление за отчуждаване на имоти в землището на с. Петърч
05 октомври 2021 | 12:03
Обявление за отчуждаване на имоти в с. Момина клисура, община Белово
04 октомври 2021 | 15:00
Обявление за отчуждаване на имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец
04 август 2021 | 12:47
Обявление - отчуждаване на имоти
30 юли 2021 | 10:07
Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план на община Бяла”
07 май 2021 | 12:07
Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр. Солун, Гърция
29 април 2021 | 15:01
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент
28 април 2021 | 16:43
Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
14 април 2021 | 16:34