Обяви

Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани по програмите за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция
25 февруари 2021 | 13:02
Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителни работи“
12 февруари 2021 | 10:25
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в землището на град Костинброд
10 февруари 2021 | 11:00
Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив
09 февруари 2021 | 10:58
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“
30 декември 2020 | 16:38
Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк
03 декември 2020 | 12:49
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново" – 3
30 октомври 2020 | 13:00
Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Искър“
22 октомври 2020 | 10:59
Отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на село Сестримо, община Белово
19 октомври 2020 | 15:42
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:26
Втора покана за участие на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Регионален съвет за развитие на Североизточен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:23