Обяви

Отчуждаване на части от имоти за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура
18 февруари 2020 | 16:23
Отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“
03 февруари 2020 | 14:42
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година
04 декември 2019 | 17:49
Обявление за отчуждаване на имоти а изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч
26 ноември 2019 | 10:34
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик
05 ноември 2019 | 17:14
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
25 септември 2019 | 09:32
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на „Автомагистрала „Хемус“ на територията на областите Ловеч и Плевен
05 септември 2019 | 12:38
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III
22 август 2019 | 12:39
процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“
20 август 2019 | 11:52
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“
20 август 2019 | 11:51
Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.
12 август 2019 | 15:41
Обявление за започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, на имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи
09 юли 2019 | 14:46