Обяви

Обявление за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на СОП от п.в. "Цариградско шосе" до п.в. "Младост"
05 март 2019 | 15:18
Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни проблеми възпрепятстващи сътрудничеството между граничните региони
13 февруари 2019 | 16:13
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
29 януари 2019 | 14:41
Обявление за започнала отчуждителна процедура
18 януари 2019 | 11:45
Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11“ в община Самоков
14 януари 2019 | 16:54
Обявена е нова покана за проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020
09 януари 2019 | 15:42
Конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Втора покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
09 януари 2019 | 13:54
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждането на обект „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, на територията на община Ямбол
09 януари 2019 | 11:56
Публикувани изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
08 януари 2019 | 17:32
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
02 януари 2019 | 14:51
Заповед № РД-02-14-1335/20.12.2018 г.
20 декември 2018 | 17:08
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
13 декември 2018 | 16:41