Обяви

Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик
05 ноември 2019 | 17:14
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
25 септември 2019 | 09:32
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на „Автомагистрала „Хемус“ на територията на областите Ловеч и Плевен
05 септември 2019 | 12:38
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III
22 август 2019 | 12:39
процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“
20 август 2019 | 11:52
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“
20 август 2019 | 11:51
Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.
12 август 2019 | 15:41
Обявление за започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, на имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи
09 юли 2019 | 14:46
Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ГКПП „Калотина”
30 май 2019 | 10:58
Отчуждителна процедура, обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път 1-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“
30 май 2019 | 10:37
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 32 „Пътен надлез на км 260+921“
18 април 2019 | 11:32
Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“
12 април 2019 | 15:34