Презентации от заседание на РСР на Югозападен район за развитие, проведено на 08-09.09.2016 г. в Община Разлог

Презентации от заседание на РСР на Югозападен район за развитие, проведено на 08-09.09.2016 г. в Община Разлог

12 септември 2016 | 13:53

  

  • Прикачени файлове (9)
    Професионалното образование и обучение чрез работа (дуална система на обучение)
    Обучението чрез работа (дуално обучение) в стратегията за развитие на ПОО в Р България за периода 2015-2020 г.
    Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за 2017 г.
    Законът за предучилищното и училищното образование и предизвикателствата пред училищата, детските градини, РУО, общинските и областните администрации
    Актуални промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита
    SiBILA: Модел за оценка на въздействието от ЕСИФ върху основни макроикономически показатели на национално ниво
    Предучилищно образование
    Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
    Наредба за схемите за пространствено развитие
Прикачени файлове (9)