Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 24-19-022
“Разработване на Морски пространствен план на Република България за периода 2021-2035г.”
2019-05-17 17:21:25
Номер 24-19-015
Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2)
2019-05-10 16:10:08
Номер 24-19-014
“Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г“
2019-05-10 15:27:21
Номер 24-19-016
"Обследване на морско дъно в акваторията на изместване на Район №5 "Котвена стоянка на пристанище Балчик" с минен ловец "Цибър" на Военноморските сили на Република България"
2019-04-15 14:49:23
Номер 06-15-138
"Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на Централната администрация и структурните звена" с 8 (осем) обособени позиции
2019-03-07 14:34:16
Номер 24-19-006
ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
2019-02-28 12:12:49
Номер 24-19-003
„Избор на доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции
2019-01-30 14:05:26
Номер 23-16-064
ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „КУРИЕРСКИ УСЛУГИ“
2019-01-29 14:08:06
Номер 23-18-103
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“
2018-12-17 16:32:48
Номер 24-18-099
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.
2018-12-13 12:32:24
Номер 24-18-102
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МРРБ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2018-12-03 15:59:00
Номер 23-18-089
Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево
2018-11-22 17:56:53
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.