Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 24-18-084
ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ”
2018-10-03 15:48:12
Номер 06-15-113
Преводачески услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-13 10:32:37
Номер 24-18-067
Доставка и актуализация на софтуер за резервно копиране и възстановяване след бедствие и аварии, за управление на информация за виртуални, физически и облачно базирани процеси за нуждите на ГД „ГРАО“.
2018-08-09 17:10:13
Номер 24-18-071
Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.
2018-08-06 11:02:08
Номер 24-18-063
„Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ Обособена позиция № 2: „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“
2018-07-26 15:19:15
Номер 05-15-140
”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” по девет обособени позиции
2018-07-26 10:38:31
Номер 05-15-127
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с три обособени позиции
2018-07-19 17:11:49
Номер 24-18-019
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект „гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”
2018-07-14 14:45:24
Номер 24-18-085
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-06-25 15:56:59
Номер 24-18-056
СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСОРНИ ЛИЦЕНЗИ НА IBM IDS на ГД „ГРАО”
2018-06-18 16:42:39
Номер 06-15-130
Изпълнение на строително- монтажни работи на обект "Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпеваване водоплътността на стоманенобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски
2018-06-11 13:11:16
Номер 24-18-055
„Разработване на социално-икономически анализ на районите“
2018-06-07 17:25:44
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.