Профил на купувача - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Номер 07-14-125
"Изготвяне на обосновки за концесии" по две обособени позиции:
2014-09-18 17:38:42
Номер 07-14-119
Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление, в общините, подали заявление за участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
2014-09-08 15:11:42
Номер 08-14-114
„Текущ ремонт в териториалните звена ГРАО" с осем обособени позиции:Обособена позиция № 1: ТЗ "ГРАО" Монтана; Обособена позиция № 2: ТЗ "ГРАО" Велико Търново; Обособена позиция № 3: ТЗ "ГРАО" Видин; Обособена позиция № 4: ТЗ "ГРАО" Благоевград; Обособена позиция № 5: ТЗ "ГРАО" Ловеч; Обособена позиция № 6: ТЗ "ГРАО" София-0бласт и София град; Обособена позиция № 7: ТЗ "ГРАО" Хасково; Обособена позиция № 8: ТЗ "ГРАО" Търговище“, в Профил на купувача, раздел „Открити процедури“.
2014-09-02 09:52:51
Номер 09-14-090
Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“ и Обособена позиция № 2 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори
2014-08-28 10:18:46
Номер 07-14-108
Доставка на системни софтуерни продукти за нуждите на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") в Министерство на регионалното развитие (МРР) с две обособени позиции
2014-08-25 18:12:26
Номер 06-14-087
Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с. Елешница”, община Разлог, област Благоевград
2014-08-25 09:32:20
Номер 07-14-111
Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
2014-08-19 18:32:38
Номер 09-14-083
Доставка на IТ оборудване хардуер и системен софтуер за нуждите на Министерство на регионалното развитие (МРР)“ с три обособени позиции
2014-08-07 12:40:04
Номер 07-14-091
Софтуерна поддръжка на процесорни лицензии на IBM IDS в ГД „ГРАО“
2017-03-13 16:36:57
Номер 07-14-078
Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обекти с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Обект „Разделно водоподаване за с.Места и с.Филипово от общия им напорен резервоар”, община Банско, област Благоевград“; Обособена позиция №2: Обект „Реконструкция на водопров. мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора“ ; Обособена позиция № 3: Обект „Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с.Елешница”, община Разлог, област Благоевград“; Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Коларово, община Петрич – II етап: Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово
2014-07-31 15:56:37
Номер 07-14-093
Съгласуване с институции и ведомства, и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите на „Проект-заснемане на извършения строеж, по чл.145, ал.5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски”
2014-07-31 15:54:31
Номер 07-14-089
„Доставчик на интернет за звената ГД „ПРР“ и ГД „СПРРАТУ“ за две години“
2014-07-30 17:27:29
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.