ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Основни целеви групи и бенефициенти

Основни целеви групи на програма ИНТЕРРЕГ Европа за периода 2021-2027 г. са национални, регионални и местни публични власти отговорни за изработването на съответните политики.

Целевите групи според тяхната правна форма са местни, регионални и национални публични органи/институции и публичноправни организации.

Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициенти при определени условия.

Частните  търговски дружества, особено малките и средни предприятия (МСП), са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми и когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите по ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Те могат да се възползват от обмена на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от  програмата като бенефициент.