ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Структури на управление

Управляващ орган на програмата е Регионален съвет на Регион О дьо Франс, Франция (Hauts-de-France Regional Council, France).

Одитен орган на програмата е Междуведомствена комисия за координация на контрола във Франция. Група на одиторите към Одитния орган с участие на представители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС“ от България.

Държавите-участнички номинират национални органи, чиито основни функции са насочени главно към осигуряване на системите за контрол на разходите извършени от съответните бенефициенти и сключването на договори за националното съфинансиране с партньорите по одобрените за финансиране проекти и извършване на разплащания по тях.

Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Комитет за наблюдение: Основен орган за взимане на решения. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.

Съвместен секретариат: Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Комитета за наблюдение, Националните органи и звена за контакт по програмата и подпомага, когато е необходимо Одитния орган при изпълнението на техните задължения. Съвместният секретариат също така предоставя информация и оказва подкрепа на бенефициентите по програмата. Секретариатът се създава след консултации с държавите партньори под ръководството на управляващия орган. Набирането на персонал взема предвид партньорството по програмата; процедурите за набиране на персонал следват принципите на прозрачност, недискриминация и равни възможности. Седалището на Съвместния секретариат се намира в Лил, Франция.