ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Цели

Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027 капитализира резултатите от предходните програми: ИНТЕРРЕГ III (2002-2006 г.) ИНТЕРРЕГ IVC (2007-2013 г.) и ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА (2014-2020 г). Програмата цели повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите за инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит, прилагане на иновативни подходи и изграждане на институционален капацитет сред участниците в регионалната политика.