ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Програмни приоритети

Приоритет 1. Укрепване на институционалния капацитет за по-ефективни политики за регионално развитие.

Специфична цел: Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи, по-специално на тези, които имат мандат управлява конкретна територия и на заинтересованите страни.

Програмата е структурирана въз основа на специфичната цел на INTERREG „По-добро управление на сътрудничеството“ (Регламент (ЕС) 2021/1059 за ЕТС, член 14 и 15) – като единна и всеобхватна цел на програмата. Съсредоточаването върху специфичната цел на INTERREG, предполага, че бенефициентите могат да си сътрудничат по всички теми от споделено значение в съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на политиката на сближаване.