Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Бенефициенти

Бенефициенти по програмата могат да бъдат:

- Местни/ регионални власти
- Публичноправни организации
- Неправителствени организации
- Еврорегиони и Европейски групи за териториално сътрудничество
- Туристически агенции и агенции за регионалното развитие
- Туристически асоциации
- Културни и археологически асоциации/ институции
- Университети,образователни и научноизследователски институти
- Органи за управление на природни паркове и защитени територии
- Местни бизнес асоциации
- Крайбрежни, морски и пристанищни власти
- Рибарски сдружения
- Неправителствени екологични организации
- Сдружения в областта на туризма
- Сдружения в областта на рибарството