Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Приоритетни оси

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморския басейн“ 2014-2020 се фокусира върху две тематични цели: Тематична цел 1. „Бизнес и развитие на МСП“и Тематична цел 2. „Опазване на околната среда и за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране“.

Постигане на горепосочените тематични цели се предвижда чрез съответните приоритети на програмата, както следва:

Приоритет 1.1 „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

Приоритет 1.2 „Увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Приоритет 2.1 „Подобряване на съвместния  мониторинг по околна среда“

Приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“