Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Партниращи страни

Органи на управление

Управляващ орган/ Сертифициращ орган - Министерство на регионалното развитието и публичната администрация, Румъния;

Национален орган – Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие, е определена за Национален орган и Звено за контрол и контакт по Програмата.

Съвместен комитет за наблюдение 
Съвместният комитет за наблюдение е основният орган за вземане на решения по програмата и за мониторинг на изпълнението на програмните цели и резултати.

Съвместен технически секретариат – Агенцията за регионално развитие – югоизточен регион (SERDA) изпълнява ролята на Съвместния технически секретариат (СТС), който ще бъде ситуиран в Констанца, Румъния. Основно подпомага Управляващия орган и Съвместния комитет за наблюдение при изпълнението на техните функции, предоставя информация на всички потенциални бенефициенти относно възможностите за финансиране по програмата и подпомага изпълнението на проектите.