Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Цели

Общата цел на програмата за трансграничното сътрудничество, финансирана по Европейския инструмент за съседство е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда.

По-специално, програмата ще допринесе за две, от трите, общи стратегически цели на европейското трансгранично сътрудничество, а именно „Насърчаване на икономическото и социалното развитие в регионите от двете страни на границата“ и “ Справяне с общите предизвикателства в околната среда, общественото здраве, безопасността и сигурността“.