Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Бюджет

Програмата се финансира от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Общият бюджет на програмата е в размер на  53 942 456 евро. Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България ще предостави до 8% национално съфинансиране на българските партньори, които участват във финансирани по програмата проекти, след тяхното одобрение от Съвместния комитет за наблюдение и след сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране.

 

Тематични цели Общо финансиране
(евро)
Тематична цел 1 27 364 772
Тематична цел 2 20 300 743
Техническа помощ 6 276 940
Общо 53 942 456