Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Бюджет

Общият бюджет на програмата възлиза на 262 989 839 eвро, включващ съфинансиране от Европейския съюз в размер на 221 924 597  евро и национално съфинансиране в размер на 41 065 242 евро.
За българските партньори в проекти е осигурено 15 % национално съфинансиране, което се предоставя от МРРБ, при сключване на договор.
Съфинансирането от Европейския съюз се формира от Европейски фонд за регионално развитие, на стойност 202 095 405 евро, от Инструмента за предприсъединителна помощ, на стойност 19 829 192 евро. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство.