Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Партниращи страни

Органи на управление

Управляващ орган е Секретариат за национално икономическо планиране (Office for National Economic Planning) към Министерството на националната икономика на Република Унгария.

Държавите-участнички номинират национални органи, чиито основни функции са насочени главно към осигуряване на системите за първо ниво на контрол на разходите извършени от съответните бенефициенти и сключването на договори за националното съфинансиране с партньорите по одобрените за финансиране проекти и извършване на разплащания по тях.

Национален орган за Република България и Национално звено за контакт по проегтамата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Комитет за наблюдение: Основен орган за взимане на решения. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.

Съвместен секретариат: Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Комитета за наблюдение, Националните органи и звена за контакт по програмата и подпомага, когато е необходимо Сертифициращия орган и Одитния орган при изпълнението на техните задължения. Съвместният секретариат също така предоставя информация и оказва подкрепа на бенефициентите по програмата.