Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Цели

Стратегията на Програмата е да допринесе за изпълнението на стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване в Дунавския регион, чрез интеграцията на политики в определени области. Фокуса на новата програма е насочен към увеличаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подкрепата за преминаването към нисковъглеродна икономикав. В допълнение, програмата се стреми да подкрепя и съдейства за реализацията на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав.

Координация със Стратегията, се осъществява посредством:

  • създаване на механизъм за взаимен обмен на информация и съвместно планиране в общи приоритетни области на сътрудничество;
  • създаване на условия за насърчаване сътрудничеството между партньорите по програма „Дунав 2014-2020“ и заинтересованите лица по Дунавската стратегия, с оглед идентифициране на дейности от взаимен интерес в процеса на изпълнение на целите, както и създаване на благоприятни условия за надграждане на партньорствата между държавите-участнички;
  • създаване на специфичен раздел в системата за наблюдение на програмата, в който ще бъде предоставяна информация (от програмни оценки и доклади), показваща как програма „Дунав“ допринася за постигане на целите на Дунавската стратегия.