Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Лица за контакт

Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

Ирина Рангелова
Тел: +359 2 9405 596 
IRangelova@mrrb.government.bg 

Ася Христова
тел .: +359 2 940 55 45
AHristova@mrrb.government.bg

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова
Тел: + 359 (2) 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg 

Мирослава Бонжилова

тел.: +359 2 940 55 44

miroslava.bonzhilova@mrrb.government.bg

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)
Alessandra Pala, Head of JS
Postal address: József Nádor Tér 2-4, 1051 Budapest (Hungary)
Alessandra.Pala@interreg-danube.eu
Phone: +36 1 795 4355
Секретариатът е разположен в гр. Будапеща, Унгария