Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“
СЦ 1.1 „Подобряване на средата за балансиран достъп до знание“
СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“

Приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“
СЦ 2.1 „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“
СЦ 2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“
СЦ 2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“
СЦ 2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“

Приоритетна ос 3 „Подобрена свързаност на Дунавския регион“
СЦ 3.1 „Екологосъобразни и сигурни транспортни системи“
СЦ 3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“

Приоритетна ос 4 „Добре управляван Дунавски регион“
СЦ 4.1 „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“
СЦ 4.2 „Подобряване на системите за управление и капацитета на публични институции, ангажирани с развитието и изпълнението на целите на Дунавската стратегия“