Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Бенефициенти

Бенефициенти по програмата могат да бъдат организации, които не генерират печалба:

- Национални, регионални и местни власти;
- Публичноправни организации, регулирани от публичното право (организации, регулирани от публичното право - образователни институции, като например университети, училища, колежи и др., както и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза);
- Организации, регулирани от частното право: юридически лица с нестопанска цел в частна полза.

Юридически лица с нестопанска цел в частна полза не могат да бъдат Водещи партньори в проекти по програмата.