Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Партниращи страни

Управляващ орган е Регионален съвет на Регион Нор-Па дьо Кале (Région Nord-Pas de Calais), Франция

Национален орган е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Комитет за наблюдение: Основният орган за взимане на решения. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.

Съвместният секретариат подпомага Комитета за наблюдение, Управляващия орган, Националните органи и звена за контакт по програмата и когато е целесъобразно одитния орган в изпълнението на задълженията им. Финансира се от бюджета за техническа помощ по програмата.