Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации”

Специфична цел 1.1 “Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, в областта на инфраструктурата и капацитета за научноизследователска дейност и иновации“.

Специфична цел 1.2 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, които подпомагат предоставянето на иновации от участници в регионалните вериги за иновации в области на „интелигентна специализация“ и възможности за иновации“

Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”

Специфична цел 2.1 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, подпомагащи МСП във всички етапи от техния жизнен цикъл с цел развиване и постигане на растеж и включването им в областта на иновациите.

Приоритетна ос 3 „Нисковъглеродна икономика”

Специфична цел 3.1 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, свързани с преминаването към нисковъглеродна икономика.

Приоритетна ос 4 „Околна среда и ресурсна ефективност“

Специфична цел 4.1 “Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, в областта на опазването и развитието на природното и културното наследство“

Специфична цел 4.2 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните показатели“