Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Цели

Обща цел на програмата е подобряване изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите по цел Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), чрез насърчаване на обмена на опит и улесняване усвояването на политики между местните и регионалните заинтересовани страни.

Стратегията на програмата стъпва върху опита придобит в междурегионалното сътрудничество и цели да отговори на необходимостта от улесняване на непрекъснатото усвояване на политиките и капитализиране на добрите практики между участниците с регионално значение в цяла Европа и засилване на регионалните политики и по-специално изпълнението на програми за Инвестиции в растеж и работни места и, когато е уместно, ЕТС.