Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Бенефициенти

- Окръжни съвети или Областни администрации;

- Местни съвети или общини;

- Сдружения на местни обществени органи;

- Търговски камари или Сдружения на малки и средни предприятия;

- Университети;

- Министерства;

- Научноизследователски институти с нестопанска цел;

- Други непрaвителствени организации, чиито предмет на дейност отговаря на финансираните от програмата области на интервенция