Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Партниращи страни

Органи на управление

Управляващ орган е Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и Европейските фондове (Румъния).

Национален орган е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Комитет за наблюдение – основен орган за взимане на решения по Програмата и наблюдава за изпълнението на програмните цели и резултати.

Съвместeн секретариат (СС) - подпомага дейността на органите на управление и е разположен в гр. Кълъраш, Румъния.На територията на България в град Русе е изграден офис (антена) на СС, който ще подпомага българските бенефициенти.