Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Приоритетни оси

Програмата за ТГС Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 функционира чрез пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“

СЦ 1.1 „Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа“

СЦ 1.2 “Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност“

Приоритетна ос 2 „Зелен регион“

СЦ 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“

СЦ 2.2 „Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион“

Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“

СЦ 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион

СЦ 4.1 „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион“

СЦ 5.1 „Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион“

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

СЦ 6.1 „Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата“