Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Лица за контакт

Национален орган
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  
na-ro-bg@mrrb.government.bg

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg 

Валентин Трифонов
тел. +359 2 9405 552
VTrifonov@mrrb.government.bg

Първо ниво на контрол

Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg

 

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния
Бул. Либертъций №16, Ляво крило, сектор 5
Букурещ, пощенски код 050706
Телефон: +40 372 111 339
Факс: +40 372 111 456
robg@mdrap.ro 

Съвместен секретариат

Регионален офис Кълъраш
Шосе Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) - Силистра (България)
гр. Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния
Богдан Мушат - Ръководител на съвместния секретариат
Дойна Крецу - Ръководител отдел информиране и публичност 
тел: +40 242 313 091
факс: +40 242 313 092
info@calarasicbc.ro

Клон на СС в гр. Русе (антена)
ул. „Райко Даскалов“, № 2
тел./факс: +35 982 820 075
info@calarasicbc.ro