Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Бюджет

Общият бюджет е 258 504 126 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 215 745 513 евро. Проектите се финансират както следва: 85% от ЕФРР, 13%  национално съфинансиране от двете партниращи държави(България и Румъния и 2 % собствен принос. 

Приоритетна ос

Общо финансиране

(евро)

Разпределение (%) на финансовата подкрепа между приоритетните оси

ПО 1  Добре свързан регион

96 450 935

38 %

ПО 2  Зелен регион

63 454 562

25 %

ПО 3  Безопасен регион

48 225 467

19 %

ПО 4  Квалифициран и приобщаващ

регион

17 767 278

7 %

ПО 5  Ефикасен регион

12 690 913

5 %

ПО 6  Техническа помощ

19 914 970

6 %

ВСИЧКО:

258 504 125