Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (13)
    Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 2017-01-31 11:27:48
    Приложения към програмата 2017-01-31 11:24:09
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:23:41
    Насоки за осъществяване на първо ниво на контрол по Програмата за ТГС Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 – Версия 1 2017-01-31 11:30:12
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:04
    Съобщение за българските партньори, които изпълняват проекти по програмата, относно верифициране на нулеви разходи 2017-10-18 14:34:31
    Съобщение за българските партньори, които изпълняват проекти в Трета покана на програмата 2018-05-11 17:50:08
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:04:32
    Съобщение за българските бенефициери по Програмата относно отчитането в електронната система за наблюдение (eMS) 2018-07-05 15:21:04
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:50:34
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:57:51
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2022-02-01 15:34:39
    Документи и ред за публикуване на Единния информационен портал 2022-09-15 14:24:21
Прикачени файлове (13)