Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Обхват

Допустимата трансгранична област на програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните региони:

В България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

В Румъния: Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш.

Те представляват 19.8 % от територията на двете държави (69 285 км²), като 57.75 % принадлежи на Румъния, а 43.25% на България. Границата между двете партниращи държави е с дължина 610 км, от които 470 км е водната граница по река Дунав. Населението на трансграничния район възлиза на 4.77 милиона жители, от които 3.16 милиона (66%) на територията на Румъния и 1.61 милиона (34%) на територията на България.