Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост
27 септември 2016 | 18:25
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
15 септември 2016 | 15:23
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
25 август 2016 | 12:42
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
23 август 2016 | 18:30
Проект на Решение на Министерския съвет за допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807,
22 август 2016 | 18:02
Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
19 август 2016 | 14:42
Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
19 август 2016 | 14:10
Проект на постановление на МС за промени в Наредбата за специално ползване на пътищата и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата
29 юли 2016 | 17:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., дв, бр. 65 от 2001 г.)
28 юли 2016 | 16:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.
13 юли 2016 | 16:22
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняван
13 юли 2016 | 16:06
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол,Обн.ДВ,бр.69 от 2001 г.,и
13 юли 2016 | 16:00