Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
19 август 2016 | 14:42
Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
19 август 2016 | 14:10
Проект на постановление на МС за промени в Наредбата за специално ползване на пътищата и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата
29 юли 2016 | 17:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., дв, бр. 65 от 2001 г.)
28 юли 2016 | 16:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.
13 юли 2016 | 16:22
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняван
13 юли 2016 | 16:06
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол,Обн.ДВ,бр.69 от 2001 г.,и
13 юли 2016 | 16:00