Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотивите към него
03 октомври 2016 | 17:48
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
03 октомври 2016 | 16:31
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост
27 септември 2016 | 18:25
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
15 септември 2016 | 15:23
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
25 август 2016 | 12:42
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
23 август 2016 | 18:30
Проект на Решение на Министерския съвет за допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807,
22 август 2016 | 18:02
Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
19 август 2016 | 14:42
Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
19 август 2016 | 14:10
Проект на постановление на МС за промени в Наредбата за специално ползване на пътищата и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата
29 юли 2016 | 17:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., дв, бр. 65 от 2001 г.)
28 юли 2016 | 16:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.
13 юли 2016 | 16:22