Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
10 август 2017 | 12:04
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г.)
09 август 2017 | 15:49
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02– 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)
09 август 2017 | 15:33
Проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им
28 юли 2017 | 14:23
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към Наредбата
21 юли 2017 | 16:03
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
20 юни 2017 | 12:57
Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
06 юни 2017 | 09:06
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011
05 юни 2017 | 10:45
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г
28 април 2017 | 16:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
12 април 2017 | 16:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
12 април 2017 | 15:32
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
23 март 2017 | 11:56