Проекти на нормативни актове

Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост
08 февруари 2018 | 12:32
Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“
02 февруари 2018 | 14:58
Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
01 февруари 2018 | 17:27
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 от 2015 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 22 о
29 януари 2018 | 13:46
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
25 януари 2018 | 08:20
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
23 януари 2018 | 17:29
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
08 януари 2018 | 16:40
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
05 януари 2018 | 20:39
Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
08 декември 2017 | 15:56
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път-публична държавна собственост, за път-публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
05 декември 2017 | 12:29
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
30 ноември 2017 | 17:18
Проект на закон за изменение закона за собствеността
28 ноември 2017 | 10:42