Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Бенефициенти

- Национални, регионални и местни власти;

- Публичноправни организации, регулирани от публичното право (организации, регулирани от публичното право – например: образователни институции, университети, както и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза);

- Организации, регулирани от частното право: юридически лица с нестопанска цел в частна полза.