Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Бюджет

Общият бюджет на Програмата е 39 727 652 евро, от които 28 330 108 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 5 126 138 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 6 271 406 евро от национално съфинансиране. 

Приоритетна ос

Общо финансиране

(в евро)

Разпределение (%) на финансовата подкрепа между приоритетните оси
ПО 1 Предприемачество и иновации 14 169 704 36 %
ПО 2 Околна среда 22 435 364 57 %
ПО 3 Техническа помощ 3 122 584 7%
Общо 39 727 652  

МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на  българските партньори по всеки проект в размер на 15%.