Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1: Предприемачество и иновации:

СЦ 1.1: Насърчаване на предприемачеството и бизнеса на основата на нови идеи, иновации и нови бизнес модели;

СЦ 1.2: Насърчаване на иновациите в бизнес моделите и даване на възможност на максимален брой малки и средни предприятия (МСП) за въвеждане на иновации и адаптиране на своите бизнес модели към променящите се социално-икономически и политически / регулаторни условия;

СЦ 1.3: Подпомагане на предприемаческото обучение и трансфера на знания за по-конкурентоспособни МСП.

Приоритетна ос 2: Околна среда:

СЦ 2.1: Поддържане на биологичното разнообразие и природните екосистеми чрез укрепване на работата в мрежи и управление на защитени територии, включително Натура 2000;

СЦ 2.2: Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси;

СЦ 2.3: Създаване на умения за по-добро управление на околната среда и повишаване на капацитета за управление.