Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (13)
    Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 2017-01-31 11:50:34
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:50:36
    Приложения към програмата 2017-01-31 11:50:41
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:03:35
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:05:54
    Указания за контрольорите 2018-10-10 16:10:39
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:53:44
    Списък Контрольори 2019 2019-09-20 13:38:06
    Контролен лист за първо ниво на контрол - проверка на действително отчетените разходи по бюджетна линия „Персонал“ 2020-08-05 11:35:32
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:59:40
    Информация (от януари 2023 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2023-02-02 16:14:11
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2023-02-02 16:22:23
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове 2023-02-02 16:29:10
Прикачени файлове (13)