Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Цели

Програма "Балкани – Средиземно море 2014-2020" обръща специално внимание на свързаността, взаимното допълване и трансфера на опит и добри практики на регионалните и национални програми, които могат да се възползват от транснационалните дейности и от техните резултати. Основните цели на програмата са обмяната на опит между участници, територии и самата програма както и използването на споделените териториални предимства и подпомагането на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчивост на балкано-средиземноморския регион.

За постигне на целите програмата е насочена към местния потенциал на предприемачеството и природните активи. Възприетият цялостен подход е ясно насочен към интелигентния и устойчив растеж на региона, хоризонтално подкрепен от широкообхватна схема за обучение, която има за цел да подобри уменията на работната сила и да мотивира приобщаващия растеж.

След дълъг период на различни форми на сътрудничество, програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море 2014-2020" е идентифицирана като структуриран инструмент за укрепване на сътрудничеството в програмния регион, капитализирайки опита и постигнатите досега резултати. Програмата поддържа ноу-хау и споделянето на опит, подобряването на обществените политики и мрежи между националните, регионални и местни органи и други териториалните участници от цялата допустима област по програмата.

Балканско-средиземноморското сътрудничество е нова възможност за сътрудничество, която обогатява европейско териториално сътрудничество през новия програмен период 2014-2020.