Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Партниращи страни

Органи на управление

Управляващ орган - Министерство на развитието и конкурентоспособността (Ministry of Development & Competitiveness, Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes);

Национален орган – Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие, е определена за Национален орган по Програмата.

Комитет за наблюдение

Комитетът за наблюдение е основният орган за вземане на решения по програмата и наблюдава за изпълнението на програмните цели и резултати.

Съвместен секретариат

Съвместният секретариат се намира в гр. Солун, Гърция, като основно ще подпомага Управляващия орган и Комитетът за наблюдение при изпълнението на техните функции, ще предоставя информация на всички потенциални бенефициенти относно възможностите за финансиране по програмата и ще ги подпомага при изпълнението на проектите.