Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Обхват

Географският обхват на програмата включва цялата територия на участващите страни: три държави-членки на Европейския съюз - Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на Съюза - Албания и Бивша Югославска Република Македония .