Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бюджет

Общият бюджет на е 19 461 687 евро, от които 85% от средствата, в размер на 16 542 434 евро, са от Европейския съюз и 2 919 553 евро са 15% национално съфинансиране от двете партниращи държави.

 

Приоритетна ос

Общо финансиране

(в евро)

Разпределение (%) на финансовата подкрепа между приоритетните оси

ПО 1 Околна среда

6 811 592

35 %

ПО 2 Туризъм

7 784 676

40 %

ПО 3 Конкурентоспособност

2 919 253

15%

Техническа помощ

1 946 169

10 %

Общо

19 461 690