Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Цели

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България - Македония 2014-2020 следва стремежа на европейската политика на сближаване да бъде в по-голяма степен ориентирана към получаване на резултати и въвежда нова програмна рамка, която поставя ударението повече върху стратегията и резултатите.

Избраните тематични приоритети обхващат дейности от общ интерес на институции и организации от двете страни на границата, които притежават добър потенциал, в полза на младежите, жените и уязвимите групи.

Най-голямо отношение имат тези приоритети, които целят борба с промяната на климата и управлението на рискове, опазване на околната среда, развитие на туризма (включително природното и културното наследство) и подпомагането и конкурентоспособността на МСП.

Така че общата цел на програмата е определена като „засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, за съвместно решаване на общите проблеми и оползотворяване на неизползвания потенциал“.

Програмата е насочена към младите хора, както и към въпроси, свързани с равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и насърчаване на равните възможности.

Тя е базирана на следните тематичните приоритети: (b) Насърчаване на туризма и културното и природно наследство и (g) Подобряване на конкурентоспособността, средата за бизнес и развитие на малки и средни предприятия, търговия и инвестиции, са избрани да постигнат програмните цели.