Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Околна среда“

СЦ 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

СЦ 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие

Приоритетна ос 2 „Туризъм“ 

СЦ 2.1 Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

СЦ 2.2 Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предложение на региона

СЦ 2.3 Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм

Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“

СЦ 3.1 Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона Една допълнителна Приоритетна ос 4 - Техническа помощ ще осигурява подкрепа за ефективното управление и обмена на информация по Програмата.