Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бенефициенти

- Местни и регионални органи на властта и организации, създадени и управлявани от местни и регионални органи на властта;

- Национални органи на властта и организации, създадени и управлявани от национални органи на властта;

- Национални и секторни агенции за развитие;

- Администрации на защитени територии;

- Регионални туристически асоциации/НПО в сферата на туризма;

- Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, браншови бизнес асоциации, бизнес клъстери;

- Образователни и социални институции;

- Научно-изследователски и академични институти;

- Културни институции (музеи, библиотеки, художествени галерии, обществени центрове/читалища и др.);

- Граждански сдружения и организации/Неправителствени организации (НПО).