Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Партниращи страни

Органи за управление

Управляващ орган на Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Управляващият орган е отговорен за управлението на програмата в съответствие с принципа на стабилното финансово управление.

Национален партниращ орган е Министерството на местното самоуправление на Република Македония, който сътрудничи на Управляващия орган при съвместното програмиране, управление и изпълнение на програмата.

Съвместен комитет за наблюдение прави преглед на цялостната ефективност, качество и съгласуваност на изпълнението на всички действия с цел постигането на целите, залегнали в Програмата. Състои се от представители на националните и регионални администрации и органи и други заинтересовани страни, включително на неправителствени организации от двете страни.

Съвместен секретариат подпомага ежедневната дейност на Управляващия орган, Националния партниращ орган и на Съвместния комитет за наблюдение и, когато е необходимо - на Сертифициращия орган и на Одитния орган при изпълнение на техните задължения. Също така предоставя информация и оказва съдействие на бенефициентите по Програмата.