Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Бенефициенти

- Всички нива на регионални/местни органи на властта

- Регионални туристически асоциации

- Структури на гражданското общество (асоциации, фондации, неправителствени организации)

- Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери

- Образователни/обучителни центрове и доставчици на обучителни услуги; институции за професионално обучение;

- Университети и научно-изследователски институти;

- Регионални и браншови агенции за развитие

- Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/ администрации

- Регионални и браншови агенции за развитие

- Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.)