Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Цели

Програмата за ТГС по ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и съответните национални стратегически документи и нейната цел e да служи като средство за интегрирано подпомагане в региона, като по този начин се стреми да постигне положително влияние върху развитието на граничната територия в двете страни.

Общата цел на програмата е: да създаде позитивна социално-икономическа среда, необходима за развитието на граничния регион, както и да адресира двете основни предизвикателства, пред които е изправен региона: (1) да инвестира в ефективно покачване на стойността на територията и нейното управление, и (2) създаване на трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество, както в социално-икономическата сфера, така и в областта на околната среда.

Тези цели следва да се разглеждат като основни стълбове на новата Програма, рефлектиращи върху основната ѝ цел да насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия за интегриране в европейското пространство, чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на методите на обучение. 

Избраните тематични приоритети са структурирани в три приоритетни оси, които отразяват нуждите и предизвикателствата на региона: Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“, Приоритетна ос 2 „Младеж“ и Приоритетна ос 3 „Околна среда“.