Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Обхват

Допустимата трансгранична област на Програмата обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните региони:

В България: областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил.

В Сърбия: областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Допустимата област обхваща територия от около 43 933 кв. км. или около 22% от територията на двете страни, което включва 13 административно-териториални единици с общ брой на населението 2 144 054 жители.